STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 QT số 9 Ngã 3 chợ Chiều, Phương Trung Thanh Oai 0985143938