STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 QT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình Sóc Sơn 0947652663